Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8414109178E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   -1.30778920066E11   -653.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.30778920066E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   351.0345    
P/E dự kiến   7.2842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A