Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   9.7715818776E10   7.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   -2.076443476E9   -2.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.44E10   -3.579815168E9   -5.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   989.2822    
P/E dự kiến   2.6282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A