Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   6.0955689833333336E10   9.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   2.2729941986666665E9   6.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   2.2729941986666665E9   8.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   331.6225    
PE dự kiến   2.7139    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A