Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   9.7715818776E10   7.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   -2.067600628E9   -2.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.44E10   -2.067600628E9   -3.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.3908    
P/E dự kiến   4.5583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A