Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   2.0269871937733334E11   23.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   1.6927824948E10   29.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.44E10   1.3535897788E10   29.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.3906    
P/E dự kiến   4.383    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A