Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   6.4130877954E10   6.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   9.37309135E9   18.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   8.367036806E9   20.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   331.6225    
P/E dự kiến   3.0155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A