Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.5E11   1.3661996172666667E11   15.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   2.1422045613333333E9   3.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.44E10   1.4380835653333333E9   3.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.3908    
P/E dự kiến   3.5064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A