Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   650,000,000,000   246,708,823,970   18.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,000,000,000   20,115,167,366   23.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   34,400,000,000   16,082,590,636   23.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.39    
P/E dự kiến   5.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A