Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.509115949512E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.85E11   8.7354922056E11   63.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E11   8.2359916569E11   63.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1227.8051    
PE dự kiến   8.2261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A