Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.84E11   5.382126222026667E11   59.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.49E11   5.06137007624E11   58.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1225.9161    
P/E dự kiến   8.8505    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A