Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.202773048305333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.85E11   7.96041269964E11   87.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E11   7.481291117106666E11   86.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1227.8051    
PE dự kiến   8.389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A