Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.487824112554E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.85E11   8.72995287572E11   63.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E11   8.23801872144E11   63.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1227.8051    
P/E dự kiến   9.0405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A