Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8435994121E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.66E11   1.208172679772E12   45.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.33E11   1.137691335116E12   44.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1195.6932    
P/E dự kiến   11.2905    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A