Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.595018785030667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.66E11   8.501518627933334E11   95.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.33E11   7.999346292266666E11   94.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1195.6932    
P/E dự kiến   10.3287    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A