Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   684,000,000,000   538,212,622,202.67   59.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   649,000,000,000   506,137,007,624   58.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,225.92    
P/E dự kiến   8.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A