Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.085216878256E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.85E11   1.093605960856E12   39.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E11   1.033014621056E12   39.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1227.8051    
P/E dự kiến   8.7962    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A