Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.63E11   7.62852546842E11   39.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E10   1.8235337828E10   10.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1513.21    
PE dự kiến   7.9962    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A