Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.14E11   7.37500911076E11   60.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0271818239866667E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E10   7.451395656133333E10   58.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1704.1574    
P/E dự kiến   13.4964    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A