Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.63E11   7.553985978E11   19.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E10   2.8217649836E10   8.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1513.21    
P/E dự kiến   10.3753    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A