Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   963,000,000,000   804,179,613,967   83.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   86,000,000,000   12,534,549,473   14.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,513.21    
PE dự kiến   13.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A