Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.5E8   7.0760827052E11   62436.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.2E7   7.257396751733333E10   66378.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.4556    
P/E dự kiến   17312.0386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A