Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DCD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.2E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.56E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   580.8228    
PE dự kiến   13.0849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A