Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.25E10   1.3812600226E10   110.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1136.3636    
PE dự kiến   8.448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A