Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E10   8.851526159E9   80.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E9   6.994820448E9   82.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1401.8845    
P/E dự kiến   8.1319    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A