Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E10   7.678947357333333E9   52.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E9   6.056052398666667E9   53.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1401.8845    
P/E dự kiến   6.7766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A