Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.25E10   1.2923770528E10   51.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1250.0    
P/E dự kiến   8.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A