Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0631567568E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E9   8.35623328E9   94.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1197.3743    
P/E dự kiến   6.0967    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A