Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,100,000,000   12,910,244,736   79.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,600,000,000   10,116,457,486   76.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,197.37    
P/E dự kiến   6.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%