Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   157,413,498,442.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,000,000,000   3,412,417,484   63.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3,412,417,484   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,587.3    
P/E dự kiến   3.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A