Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (DC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.0914930754E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   1.76001768E8   2.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.76001768E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1587.3016    
P/E dự kiến   3.654    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A