Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4533.3333    
P/E dự kiến   2.7794    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A