Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.37E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2400.0    
PE dự kiến   3.9167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A