Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (DBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.5858872028E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.495371319E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.43E8   1.195820991E9   141.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   21.4394    
PE dự kiến   466.4306    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A