Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.25E10   2.5169976348E10   111.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1827.1153    
P/E dự kiến   8.757    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A