Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,500,000,000   21,916,978,856   73.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,922.15    
P/E dự kiến   7.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A