Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.934E10   2.3131510946E10   23.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.947E10   1.7170525748E10   21.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3205.1662    
PE dự kiến   3.9936    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A