Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.75E10   1.8551532944E10   12.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.04E10   1.5212568876E10   12.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2468.6357    
P/E dự kiến   5.7117    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A