Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.19124241808E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.63E10   2.7746494912E10   19.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.91E10   2.0576498892E10   17.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2363.0691    
P/E dự kiến   7.1517    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A