Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (DBH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   150.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   181.8182    
P/E dự kiến   55.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A