Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5,929,658,683,190.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   346,009,675,000   602,465,245,992   130.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   291,244,907,000   522,372,925,096   134.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,868.31    
P/E dự kiến   9.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A