Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.981218023934E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.81E11   2.11372180718E11   37.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.46E11   1.8563341212E11   37.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.3521    
P/E dự kiến   8.9888    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A