Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.463569070738667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.81E11   3.58223568984E11   95.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.46E11   3.288091931986667E11   100.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.3521    
PE dự kiến   8.9888    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A