Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.929658683190667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.46009675E11   6.02465245992E11   130.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.91244907E11   5.22372925096E11   134.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3868.3101    
P/E dự kiến   9.3322    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A