Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.639549365361333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.69730026E11   2.7087539894666666E11   54.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.19686388E11   1.81397357852E11   42.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3860.0859    
P/E dự kiến   5.9584    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0435%