Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.405932028546666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.6856542685E10   2.1007157024E10   20.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0398632605E10   1.9071468642666668E10   20.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1847.7331    
P/E dự kiến   10.6888    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A