Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.232807805956E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.4907598034E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5692131E10   2.3095994658E10   25.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1199.2685    
P/E dự kiến   27.2249    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A