Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.435878018454E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.6776733004E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5692131E10   2.53016915E10   55.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1042.8441    
PE dự kiến   12.6097    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A