Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.44730309521E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.6856542685E10   2.7754169476E10   36.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0398632605E10   2.5791374494E10   36.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1847.7331    
P/E dự kiến   11.7441    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A