Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.4935708112E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3810177436E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5692131E10   2.1786312356E10   11.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1199.2685    
P/E dự kiến   34.521    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A