Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   132,754,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,751,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,200,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   338.46    
PE dự kiến   25.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A