Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.05767038094E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.956948418E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   4.614282558E9   5.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1169.5906    
P/E dự kiến   5.2583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A