Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.36115536768E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.6498395341333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   2.9069597917333332E10   54.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1169.5906    
P/E dự kiến   3.9758    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A