Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.71E12   1.7610702998613333E12   77.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   6.8637441590666664E10   71.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1459.6207    
P/E dự kiến   6.4743    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A