Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.5699E10   5.7694715764E10   77.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   8000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1396.3222    
P/E dự kiến   10.6351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.5387%