Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.71E12   1.645576445765E12   96.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   5.9488381218E10   82.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1459.6207    
P/E dự kiến   6.0016    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A