Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.71E12   1.648687553826E12   48.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.2E10   6.3375467466E10   44.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1719.0314    
P/E dự kiến   7.4751    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A