Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   55,699,000,000   59,162,986,284   53.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   8,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,396.32    
P/E dự kiến   10.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.53%