Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng (DAE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.704164179E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.8E9   7.307021956E9   62.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.862486444E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3029.5349    
P/E dự kiến   5.2153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A