Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E11   1.79864369554E11   69.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   3.1928054406E10   93.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.5668267304E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2641.4546    
P/E dự kiến   6.5873    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A