Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   41,953,991,625   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,500,000,000   -6,413,261,166   -427.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -6,413,261,166   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,492.58    
P/E dự kiến   6.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A