Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D2D năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.23626857408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   7.829327124133333E10   94.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.96E10   6.2220524946666664E10   94.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4655.0985    
PE dự kiến   14.801    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A