Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D2D năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   9.3672175646E10   170.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.424E10   7.4924389263E10   169.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4152.0475    
P/E dự kiến   16.6183    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A