Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D2D năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   8.972710045E10   81.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.424E10   7.1579868012E10   80.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4152.0475    
P/E dự kiến   11.4401    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A