Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D26 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   702.7305    
P/E dự kiến   7.2574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A