Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.96131787466E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.688E9   1.7572452201E10   202.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.95E9   1.4001233821E10   201.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1060.7505    
PE dự kiến   12.7268    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A