Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   1.70389143196E11   42.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   9.47339956E8   15.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   7.57871964E8   15.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.1512    
P/E dự kiến   75.3476    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A