Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   9.62867951E10   96.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   2.346695107E9   156.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   1.881356086E9   156.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.1512    
P/E dự kiến   85.7215    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A