Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   8.392589583066667E10   62.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.4196004813333333E9   70.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   1.1410137186666667E9   71.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.1512    
P/E dự kiến   76.4396    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A