Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   1.10090904848E11   55.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.514041218E9   50.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E9   1.211232974E9   50.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.1512    
P/E dự kiến   64.4277    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A