Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E9   8.475619666666666E8   50.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E9   6.78049576E8   50.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   152.626    
P/E dự kiến   65.5196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%