Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   228,159,862,762   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -63,502,351,930   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,000,000,000   -63,502,351,930   -1,058.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   331.62    
PE dự kiến   3.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A