Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.819171551586667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.210271236E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   2.210271236E9   13.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1326.4909    
P/E dự kiến   1.5077    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A