Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.05E10   3.587991338E9   17.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2266.0885    
P/E dự kiến   0.7961    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A