Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,500,000,000   2,205,424,734   5.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,266.09    
P/E dự kiến   1.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A