Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.28159862762E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.350235193E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   -6.350235193E10   -1058.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1507.1363    
PE dự kiến   0.7299    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A