Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CYC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.01266384616E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.752677226E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   1.752677226E9   14.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6028.5452    
P/E dự kiến   0.3152    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A