Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.45E9   4.8630048E7   1.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.16E9   1.333604E7   0.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   525.261    
PE dự kiến   19.0382    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A