Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.45E9   1.6779857333333334E8   8.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.16E9   1.10668564E8   7.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   525.261    
PE dự kiến   18.0862    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A