Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E9   1.0409988826666666E9   48.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E9   8.132307746666666E8   47.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   720.9237    
P/E dự kiến   15.2582    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A