Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.04263694732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.455E9   6.2318321E8   12.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.964E9   4.7754016E8   12.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1106.1673    
P/E dự kiến   8.1362    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A