Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,940,000,000   1,040,998,882.67   40.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,550,000,000   813,230,774.67   39.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   6,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   872.99    
P/E dự kiến   11.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.66%