Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 (CX8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CX8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.31410476687E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.455E9   1.052988914E9   42.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.964E9   8.21586183E8   41.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   968.8594    
P/E dự kiến   9.8053    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A