Công ty Cổ phần CMC (CVT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.86425155838E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E11   1.88909180108E11   55.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.50951102874E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3750.0063    
P/E dự kiến   7.1733    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A