Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.9576834385E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5388781564E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   2.5388781564E10   317.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   969.697    
PE dự kiến   19.0781    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A