Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.067392772E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.275471E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   1.275471E9   3.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   969.697    
P/E dự kiến   10.6219    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A