Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.2353866045E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.859510915E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9E9   3.859510915E9   133.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   351.5152    
P/E dự kiến   21.3362    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A