Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.25008028E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.05921038E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9E9   2.05921038E9   17.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   892.3077    
P/E dự kiến   4.2586    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A