Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (CVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   909.0909    
PE dự kiến   11.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A