Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   316,914,566,309   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,770,000,000   24,574,926,257   107.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,760,000,000   18,495,801,193   104.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   673.91    
P/E dự kiến   23.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A