Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   850,000,000,000   602,588,072,094   70.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   85,000,000,000   319,266,139,693   375.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   68,000,000,000   263,878,724,415   388.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,580.27    
PE dự kiến   8.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A