Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.16914566309E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.277E10   2.4574926257E10   107.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.776E10   1.8495801193E10   104.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   673.9066    
P/E dự kiến   25.226    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A