Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.81568142757E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   9.861109191E9   30.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.496E10   8.703099796E9   34.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   947.112    
PE dự kiến   25.6569    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A