Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.26488363341E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.1042485934E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   3.1379545239E10   130.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.1857    
P/E dự kiến   7.3496    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A