Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.06433095356E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.4706525648E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.356E10   3.1080790636E10   32.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   841.4706    
P/E dự kiến   7.8434    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A