Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.97419990912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.3253445252E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   4.238806572E10   44.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   857.1857    
P/E dự kiến   6.4163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A