Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3846552787E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.5947445659E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.356E10   3.1143072542E10   132.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   841.4706    
PE dự kiến   7.1304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A