Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   85,000,000,000   70,030,331,224   41.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   68,000,000,000   58,620,940,624   43.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   752.32    
P/E dự kiến   8.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%