Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E10   1.02241890283E11   120.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E10   8.3180653287E10   122.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   752.3201    
P/E dự kiến   10.5008    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A