Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E10   8.134536352266667E10   71.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E10   6.6878528062666664E10   73.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   752.3201    
P/E dự kiến   8.507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A