Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.6777549767E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.63E11   1.49528283674E11   45.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.304E11   1.2653626603E11   48.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1335.8438    
P/E dự kiến   8.5339    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A