Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5158976216533334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3188E11   1.2272922457333333E11   69.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05504E11   9.948897924533333E10   70.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1080.8042    
P/E dự kiến   9.1043    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A