Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8683001567E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3188E11   1.33616591927E11   101.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05504E11   1.09854487143E11   104.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1080.8042    
P/E dự kiến   13.5547    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A