Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.52588469147E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.63E11   1.81846805092E11   111.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.304E11   1.50438353227E11   115.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1225.5677    
PE dự kiến   7.7434    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A