Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.033294971994E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.88624E11   1.70871742096E11   45.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45292E11   1.33082064752E11   45.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3083.2279    
P/E dự kiến   8.0571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A