Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.296609883287E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.88624E11   1.89583678106E11   100.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45292E11   1.48453630349E11   102.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2802.9686    
PE dự kiến   9.0975    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A