Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1425672849346665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.88624E11   1.8217725490133334E11   72.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45292E11   1.4266344125866666E11   73.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2802.9686    
PE dự kiến   7.7343    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A