Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E11   1.83905151511E11   102.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.8E9   7.729256147E9   113.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.46E9   7.405760271E9   114.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   533.8847    
PE dự kiến   7.3049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A