Công ty cổ phần Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E11   1.5779673542933334E11   98.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.997975773333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   7.516520668E9   46.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1200.0    
P/E dự kiến   10.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A