Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,500,000,000   -5,973,119,072   -59.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,500,000,000   -3,476,933,680   -34.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   513.26    
P/E dự kiến   1.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A