Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.32111960496E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.40364553714E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.48E11   1.11440417696E11   37.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2349.2065    
PE dự kiến   10.7909    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A