Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.52833410988E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3582030766E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.48E11   1.07094182388E11   18.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2349.2065    
P/E dự kiến   13.4514    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A