Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.150960454628E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7278508197733334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.32954E11   1.3621684370933333E11   76.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2110.3811    
P/E dự kiến   17.1533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A