Công ty Cổ phần City Auto (CTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.83039419822E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.0923069270666668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.88E10   2.6295645117333332E10   68.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   727.2727    
PE dự kiến   31.4875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A