Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.8E13   2.8560857297395E13   102.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.875E12   1.872974285564E12   99.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E12   1.510407549274E12   100.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   19638.9386    
PE dự kiến   7.2153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A