Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E11   1.421997656411E12   177.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10230.6091    
PE dự kiến   15.786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A