Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E11   1.2819204514373333E12   120.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10391.8583    
P/E dự kiến   17.2635    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A