Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.28289445E11   9.0450013084E10   17.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.177526391E9   2.79727864E8   3.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.79727864E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2573.2035    
P/E dự kiến   1.3213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A