Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7E9   1.569317926E9   16.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.7E9   1.569317926E9   21.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   420.4581    
P/E dự kiến   9.9891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A