Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7E9   2.6815453466666666E8   4.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.7E9   2.6815453466666666E8   5.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   420.4581    
PE dự kiến   8.7999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A