Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.32E10   1.7575582642E10   133.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.874927488E9   1.3250112021E10   134.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2821.4079    
P/E dự kiến   10.5267    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A