Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,200,000,000   13,712,496,589.33   77.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,874,927,488   10,276,347,485.33   78.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,821.41    
P/E dự kiến   9.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%