Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2511.6279    
PE dự kiến   12.5417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.058%