Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   2.6308024133E10   52.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   -1.8331724006E10   -611.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   -1.8331724006E10   -611.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   314.3869    
P/E dự kiến   5.4073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A