Công ty Cổ phần Vinavico (CTA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   50,000,000,000   43,764,854,502   43.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000   -6,538,904,760   -108.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,000,000,000   -6,538,904,760   -108.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   314.39    
P/E dự kiến   5.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A