Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CT6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6828252544E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.940426932E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.93688914E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1148.0964    
P/E dự kiến   7.8391    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A