Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.419553766476E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.83E11   2.82973356176E11   25.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.25565221476E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4705.8824    
P/E dự kiến   8.1175    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A