Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.465857350493E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E11   3.09305287746E11   118.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.08E11   2.40783735441E11   115.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4705.8824    
P/E dự kiến   8.8613    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A