Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.389207787694E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4E11   1.17142292544E11   17.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.467865986E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3887.5984    
P/E dự kiến   8.9258    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A