Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.473154031E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   1.5059209635E11   860.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   6.343090327E10   453.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1400.0    
P/E dự kiến   17.2857    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A