Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.47889786118E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   1.64373452342E11   469.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   6.922532375E10   247.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1400.0    
P/E dự kiến   22.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0317%