Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0876027874E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   7.036962968E9   10.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   4.32054232E9   7.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1400.0    
P/E dự kiến   20.8571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0342%