Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.12206511568E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   1.1066941680133333E11   474.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   4.6697207441333336E10   250.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1400.0    
P/E dự kiến   19.6429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A