Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CQT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   35,781,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   28,624,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,144.96    
PE dự kiến   2.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A