Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.296280483733333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   9.154084453333334E8   36.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.382439533333334E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   27.3935    
PE dự kiến   51.107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A