Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   54,317,052,360   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,100,000,000   -2,078,761,174   -94.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2,255,925,666   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   27.39    
PE dự kiến   51.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A