Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.4196172368E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   3.83998712E8   10.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.0683422E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   27.3935    
PE dự kiến   51.107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A