Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,500,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,540   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,931.82    
PE dự kiến   3.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A