Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.75414595202E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.5820882917E10   105.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   1.2575215194E10   104.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2940.1316    
P/E dự kiến   14.115    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A