Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7485616357466666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.7708177770666668E10   88.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   1.4057887364E10   87.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2940.1316    
P/E dự kiến   12.4144    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A