Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.78038162298E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   2.0949776926E10   69.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   1.6596839262E10   69.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2940.1316    
P/E dự kiến   13.2647    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A