Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.56E11   3.22217896946E11   125.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   1.6842871217E10   105.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.3474296973E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3136.1403    
PE dự kiến   11.0646    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A