Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.12E11   6.96136417052E11   67.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   4.214945306E10   65.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   1.6859781224E10   65.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3136.1403    
PE dự kiến   12.0849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A