Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   1.5807862412E10   84.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.12E10   1.2573878992E10   84.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2744.1228    
P/E dự kiến   10.0214    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A