Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   14,000,000,000   15,807,862,412   84.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   11,200,000,000   12,573,878,992   84.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,800   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,744.12    
P/E dự kiến   8.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%