Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  COM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   42,000,000,000   99,950,547,318.67   178.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,974.37    
P/E dự kiến   15.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%