Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  COM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   1.09728813992E11   261.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2974.372    
P/E dự kiến   19.4999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A