Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  COM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.6E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.1E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4319.9212    
PE dự kiến   12.5002    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A