Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  COM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E12   3.726930105316E12   26.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.00032002632E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E10   7.9991938584E10   40.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3540.919    
P/E dự kiến   16.9448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A