Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.164474318868E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E11   1.11793772348E11   27.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.08E10   8.939977016E10   27.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2992.6288    
P/E dự kiến   10.6762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0469%