Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.626043308926E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.179E11   1.12420991124E11   47.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.43E10   8.431748161E10   44.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3492.6349    
P/E dự kiến   7.6303    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A