Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.32E11   1.41431795562E11   107.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.056E11   1.12216618107E11   106.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3911.1585    
P/E dự kiến   9.9715    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A