Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.589E11   1.3793504120533334E11   65.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.271E11   1.13219216968E11   66.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4707.4074    
P/E dự kiến   8.8584    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0719%