Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.264886134752E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.25436481076E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0027139521E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2992.6288    
P/E dự kiến   10.5259    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A