Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.453211241428E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.179E11   9.4044897724E10   19.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.43E10   6.1328647772E10   16.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3492.6349    
P/E dự kiến   8.0169    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A