Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   158,900,000,000   137,935,041,205.33   65.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   127,100,000,000   113,219,216,968   66.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,707.41    
P/E dự kiến   8.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%