Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.760860036664E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.179E11   1.3657781577733333E11   86.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.43E10   1.1170994409066667E11   88.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3492.6349    
PE dự kiến   7.4442    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A