Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6775E12   1.062531559113E12   63.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.965E10   8.8865390125E10   127.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.269E10   7.7885048264E10   124.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4741.6149    
PE dự kiến   3.3322    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A