Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.37661007028E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.43E10   2.7062471594E10   21.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.78E10   2.2486553628E10   19.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4371.7553    
P/E dự kiến   1.0499    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A