Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6775E12   1.0705977490986666E12   47.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.965E10   8.9795125172E10   96.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.269E10   7.850423209866667E10   93.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4741.6149    
PE dự kiến   3.1635    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A