Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.058E12   8.781020955093334E11   62.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   1.5403355098666666E10   36.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9E10   1.3211731241333334E10   34.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2193.4412    
P/E dự kiến   1.9376    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A