Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6775E12   6.85178641308E11   10.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.965E10   1.9878374132E10   7.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.269E10   1.682305324E10   6.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4741.6149    
P/E dự kiến   0.9912    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A