Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6775E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.965E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.269E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4741.6149    
P/E dự kiến   1.0545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A