Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.79305142464E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.43E10   2.8470061124E10   11.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.78E10   2.4845671024E10   10.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4371.7553    
P/E dự kiến   0.9539    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A