Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.058E12   8.4213895453E11   79.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   -4.8668077092E10   -152.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9E10   -5.066724457E10   -174.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2193.4412    
P/E dự kiến   1.6276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A