Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,058,000,000,000   878,102,095,509.33   62.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,000,000,000   15,403,355,098.67   36.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   29,000,000,000   13,211,731,241.33   34.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,193.44    
P/E dự kiến   2.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A