Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6775E12   9.08832069272E11   27.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.965E10   4.145232921E10   29.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.269E10   3.4639370096E10   27.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4741.6149    
P/E dự kiến   1.1051    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A